• اولویت ها در حمایت

  • اولویت حمایت، به زبان هایی با ضریب نفوذ فرهنگی و جمعیتی بالا اختصاص داده می شود.
  • اولویت حمایت به کتاب هایی اختصاص می یابد که پیش تر حمایت نگرفته اند.
  • کتاب هایی که برای دفعات دوم و سوم تقاضای حمایت دارند، فقط در صورتی مشمول حمایت می شوند که به زبان هایی غیر از زبان بار اول ترجمه و منتشر شوند.

تبصره: در این صورت برای چاپ بار دوم 75% و برای بار سوم و بیش تر فقط 50% حمایت از انتشار به آن کتاب تعلق خواهد گرفت.

 اولویت های موضوعی بدون ترتیب به شرح زیر هستند:

الف: ادبیات داستانی و غیر داستانی معاصر

ب: هنر

ج: اسلام شناسی و ایران شناسی

د: کودک و نوجوان

 تبصره 1: با توجه به مصوبه ششصد و هشتمین جلسه مورخ 19/4/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی و تشکیل "مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور" چنانچه درخواست حمایت از انتشار کتابهای معارف اسلامی و علوم انسانی به دبیرخانه واصل شد، موضوع به این مرکز مستقر در معاونت پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ارجاع داده خواهد شد و در صورت لزوم با هماهنگی آن مرکز حمایت خواهد شد.

تبصره 2: حمایت، تنها شامل کتاب هایی است که از نهادهای دیگر، هیچ نوع حمایتی نگرفته باشند.