• نوع حمایت

  1. پرداخت تمام یا بخشی از حق الزحمه برای ترجمه آثار مناسب و شایسته ایرانی که قابلیت انتشار جهانی دارد به یکی از زبان های خارجی
  2. پرداخت تمام یا بخشی از هزینه انتشار کتاب های ایرانی به زبانهای مختلف در کشورهای دیگر