• شرایط حمایت

این حمایت شامل کتاب هایی می شود که به زبان فارسی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران منتشر شده باشند و طبق شرایط مندرج در این آیین نامه، به افراد یا موسسات زیر، مشروط بر این که دارنده ی حقوق اثر باشند، تعلق می گیرد.

الف: ناشران
ب: آژانس های ادبی
ج: مؤلفان
د: تصویرگران
ه: مترجمان

 

میزان و شیوه حمایت:

  • میزان حمایت شورا، بر اساس اولویت ها و بودجه سالانه، برای هر کتاب مشخص می شود.
  • میزان حمایت براساس عرف صنعت نشر هر کشور تعیین شده و متفاوت خواهد بود.
  • حمایت، شامل ترجمه و انتشار یا خرید بخشی از تیراژ کتاب ایرانی منتشر شده به زبان های غیر فارسی در کشورهای دیگر خواهد بود.

تبصره: در کتاب های تصویری، اعطای حمایت مخصوص حق نشر خواهد بود و از ترجمه، حمایتی صورت نمی گیرد.

  • مبلغ حمایتی به نیابت از طرف خارجی در ایران به طرف ایرانی پرداخت خواهد شد.

تبصره: برای خرید بخشی از تیراژ کتاب های ایرانی منتشر شده به زبان های دیگر، به روش های معمول خرید کتاب های خارجی عمل می شود.