• نحوه پرداخت

پرداخت کمک هزینه انتشار و ترجمه اثر مورد حمایت به روش زیر انجام خواهد پذیرفت:

پرداخت کل مبلغ حمایتی مصوب شده پس از اتمام فرایند ترجمه و انتشار کتاب و تحویل پنج نسخه از اثر به دبیرخانه.

مبنای تصویب ارقام مالی و پرداخت های مرتبط، براساس یورو خواهد بود.