• شرایط قرارداد

  • ارائه هر میزان حمایت نیازمند انعقاد قرارداد معتبر با ناشر یا آژانس خارجی است.

تبصره 1: برای حمایت در قالب خرید بخشی از تیراژ، اطمینان از چاپ و توزیع اثر در کشورهای دیگر کفایت می کند.

تبصره 2: این کتاب ها از ناشر خارجی یا نماینده رسمی آن در ایران به قیمت تجاری و احتساب هزینه های انتقال خریداری خواهد شد.

  • ناشر، مترجم و قرارداد باید از اعتبار کافی برخوردار باشد و این اعتبار سنجیده خواهد شد
  • ناشر یا آژانس ادبی ایرانی که آثارش طبق این دستورالعمل مشمول حمایت می شود، موظف به رعایت حقوق پدیدآورندگان، ویراستاران و کلیه عوامل طرف قراردادهای خود است.
  • طرف قرارداد ایرانی (نویسنده، ناشر، آژانس ادبی و ...) در صورت نیاز می تواند تعداد نامحدودی از کتاب ترجمه شده را به قیمت تجاری خریداری کند (در قرارداد ذکر شود).
  • ده نسخه از اثر به صورت رایگان به نهاد حمایت کننده ارائه و در قرارداد نیز ذکر می شود که این تعداد علاوه بر تعدادی است که طرف ایرانی قرارداد از طرف خارجی دریافت می کند.
  • مدت اعتبار قرارداد دو سال خواهد بود.