• مشمولان طرح

مشمولان این طرح عبارتند از :

    کلیه ناشران خارج از کشور