حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی در بازار های جهانی
Translation & Publication Grant Programme of the I.R. Iran